In- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke begeleiding te verlenen, proberen wij een goede match te zoeken tussen begeleider en bewoner en bewoners onderling. We willen voor de bewoners een leefbaar en aangenaam klimaat waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde bewoners wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of bewoner wel of niet past binnen De 7 Bruggetjes

 

Insluitingscriteria

De volgende bewoners komen in aanmerking voor begeleid wonen bij De 7 Bruggetjes: Bewoners met een actieve houding, die actief (willen) participeren in de samenleving. Wij werken bewust aan activering van de bewoner, alle bewoners werken aan een vorm van dagbesteding, werk of gaan naar school.

Door te participeren in de samenleving, ieder op zijn of haar niveau, geeft onze bewoners meer eigenwaarde.

De 7 Bruggetjes biedt begeleiding aan:

 • Volwassenen evt. met kinderen die door persoonlijke, psychosociale of andere problemen voor langere of kortere tijd opvang en begeleiding nodig hebben, met als eindresultaat dat ze uiteindelijk duurzaam in de maatschappij kunnen functioneren.
 • Mensen met ASS.

 

Algemene uitsluitingscriteria

Bewoners die wij niet de begeleiding kunnen bieden die zij nodig hebben zijn bewoners waar sprake is van:

 • Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
 • Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
 • Als er 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen,
 • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
 • Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn of doof-blind zijn,
 • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de omgeving,
 • Cliënten die onvrijwillige zorg nodig hebben zoals gedefinieerd in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang.
 • Als tijdens het verblijf de situatie zodanig veranderd dat er sprake is van een van bovenstaande punten. Dan zoeken we samen met de bewoner naar een passende plek.

Het kan zijn dat in de intake procedure duidelijk wordt dat een combinatie van problemen kan leiden tot het niet kunnen plaatsen.