Privacyverklaring

De 7 Bruggetjes houdt, om de zorg voor u zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, registraties bij van uw administratieve gegevens en de geleverde zorg.

Op deze registraties is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze AVG bevat regels over het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de betrokkenen (onze bewoners). Wij hebben de van toepassing zijnde zaken vastgelegd in het volgende reglement.

Toegang tot het bewonersdossier

 1. Behalve de directie van De 7 Bruggetjes heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot een bewonersdossier dat door De 7 Bruggetjes wordt samengesteld. Dit zijn:
   1. begeleiders,
   2. maatschappelijk werkers,
   3. stagiaires (in de begeleiding).

  De medewerkers die deze functies bekleden, hebben allen een geheimhoudingsplicht.

 

 1. Alleen gegevens die te maken hebben met de zorg voor de bewoners worden in het bewonersdossier opgeslagen. Bij De 7 Bruggetjes maken wij gebruik van ‘Qurentis’ als bewonersdossier.

 

 1. Alleen medewerkers die direct bij de begeleiding van de bewoners zijn betrokken en personen die van de bewoners hiervoor toestemming hebben gekregen, mogen het bewonersdossier inzien.

 

 1. Gegevens van de bewoners worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven middels een formulier ‘toestemmingsverklaring’, en voor elke verstrekking van informatie wordt opnieuw om toestemming gevraagd. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

Bewaartermijnen

 1. Nadat de begeleiding van een bewoner beëindigd is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de onder punt 1 genoemde medewerkers deze gegevens nog in kunnen zien, met inachtneming van het volgende:
  • Bij volwassenen is de bewaartermijn twintig (20) jaar.
  • Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het 18de Bewonersgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 38stelevensjaar, behalve wanneer zij voortijdig overlijden. In dat geval geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden.
  • Dossiers van overleden volwassenen moeten 20 jaar bewaard blijven, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling/begeleiding of het overlijden.
  • Fiscale gegevens (omtrent betalingen) dienen zeven (7) jaar bewaard te worden.
  • Bewoners (zonder zorg) die wonen bij De 7 Bruggetjes, staan ook in ons bewonerssysteem Qurentis, met de persoonsgegevens. Deze gegevens bewaren we volgens de wettelijke norm 7 jaar.

 

Rechten van de bewoners

 1. De bewoner c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht om de gegevens die over hem of haar zijn vastgelegd in te zien. Wanneer de bewoner of diens wettelijk vertegenwoordiger meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kan de bewoner/wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk verzoeken om deze te wijzigen.
  • Bewoners en/of diens wettelijk vertegenwoordigers hebben:

Ten slotte hebben bewoners recht op duidelijke informatieover wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Wanneer u gebruik wilt maken van één van de genoemde rechten, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij vullen dan samen met u het Formulier Uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht u gebruikmaakt en wat de acties zijn geweest.

 

Verwerking van gegevens

 1. Betrokken instanties en ketenpartners waar De 7 Bruggetjesgegevens mee uitwisselt, zijn opgenomen in een register. U mag te allen tijde dit overzicht bij ons opvragen. Tevens hebben we met alle partijen waarmee we vertrouwelijke (persoons)gegevens uitwisselen een verwerkersovereenkomst opgesteld en ondertekend.

 

 1. Wanneer u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, kunt u dit via de geldende klachtenprocedure kenbaar maken.